Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam có tư cách pháp nhân thành lập ngày 14/01/2005, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận vì sự nghiệp hoà bình và phát triển của Việt Nam và thế giới.

Chúng tôi phấn đấu vì:

  • Các giá trị hoà bình, công bằng, bình đẳng, tiến bộ và nhân văn
  • Một nước Việt Nam độc lập, tự chủ, có chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, dân chủ, công bằng, văn minh và thịnh vượng cho tất cả mọi người dân, có quan hệ hữu nghị và hợp tác bình đẳng với tất cả các nước trên thế giới.
  • Một thế giới hòa bình, bình đẳng giữa tất cả các quốc gia, dân tộc, phát triển công bằng và bền vững cho tất cả mọi người.