Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam là tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, có tư cách tư vấn tại Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc và Uỷ ban liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền

* Quỹ là thành viên Ban Tổ chức Quốc tế Diễn đàn Nhân dân ASEAN và Diễn đàn Nhân dân Á-Âu, thành viên sáng lập của Mạng lưới Đoàn kết nhân dân Nam - Nam