- Rosa Luxumburg Stiftung

- ActionAid Vietnam

- Tập đoàn cà phê Trung Nguyên

- Tập đoàn Lộc Trời

- Tập đoàn Phú Thái

- Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel