DANH SÁCH LÃNH ĐẠO

Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ IV (2019-2024)

 

STT

Họ và tên

Chức danh 

  1.  

Ông Hà Hùng Cường

Chủ tịch 
  1.  

Ông Trần Đắc Lợi

Phó Chủ tịch Thường trực
  1.  

Ông Đoàn Xuân Hưng

Phó Chủ tịch 

  1.  

Ông Đồng Huy Cương

Tổng Thư ký